Tuesday, February 12, 2008

انتخابات وخبرهای امیدوار کننده از تهران

خبرهایی مبنی بر تایید صلاحیت شمار بیشتری از کاندیداها و رد صلاحیت شدگان در مراحله اولیه از ایران میرسد. در نگاه اول، این امر بدی نیست و میتوان با احتیات خوش بین بود و به این تحولات خوش آمد گفت. و نگاه از زوایای دیگر را فعلا برای مصلحت مردم و کشور به فرصتی دیگر واگذار کرد.
ازقبل از آغاز ثبت نام کاندیداها برای انتخابات آینده مجلس در ایران و در طول زمان بررسی صلاحیتها که هنوز هم ادامه دارد، مرتبا در این مورد نوشتم. از اهمیت فوق العاده این انتخابات برای حاکمان سیاسی کشورمان و همینطور مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و دفاع از منافع ملی کشور که همانا منافع خود مردم است گفتم. اهمیت آن برای حاکمان که تشخیص دهند، قدرت سیاسی یک فرد یا گروه در گرو خواست مردم است و بدون حمایت مردم هیچ کس مصون نیست. و اهمیت حضور و مشارکت مردم در روند سیاسی کشور که تضمین کننده امنیت و منافع ملی خود آنان است، که البته این تنها با جلب اعتماد مردم و احساس تاثیرگذار بودن از جانب آنان قابل دستیابی میباشد. اگر مردم احساس کنند که عده قلیلی به خود اجازه میدهند که حضور و یا عدم حضور آنان بر سر صندوق آرا را بی اهمیت جلوه داده و خود را حاکم بلا منازع سرنوشت کشور و مردم قلمداد کنند، مردم در نقطه انتخاب قرار خواهند گرفت. انتخاب بین محافظت از خود، حقوق دمکراتیک در تعیین سرنوشت کشورشان در قبال مداخله قدرتهای خارجی و منافع ملی کشور از یک طرف، و انتخاب راهی دیگر برای رسیدن به حقوق بشری و دمکراتیک خود در مقابل حاکمان کر(!) از طرف دیگر.
مردم ایران از ضریب هوش و زکاوت سیاسی بالایی برخوردار هستند، با صحبت از رد صلاحیتها آنان را در مقابل این انتخاب مشکل قرار ندهید.
این تنها بی خردی سیاسی مسئولان سیاسی کشور را پر رنگ میکند!

No comments:

Post a Comment