Saturday, May 10, 2008

توضیح در مورد غیبت

از آخرین پستی که کردم چند هفته ای میگذره، در این فاصله اتفاقات زیادی افتاده از جمله (تهدیدات لفظی واشنگتن، اما همزمان با ارائه بسته جدید مشوقها در مورد بن بست هسته ای- درگیریهای نیروهای مقتدا صدر با نیروهای دولتی عراق و آمریکا-درگیریهای اخیر حزب الله لبنان) که قاعدتا باید در مورد هر کدوم یک مطلب کوچیک مینوشتم. اما تقریبا آخر سیمستر(ترم) است و کلی تکلیف باید انجام بدیم، یکی دو هفته دیگه تموم میشن و بعد یک جمع بندی از تموم این اتفاقات و تحولات احتمالی آینده میکنم.